Algemene Ledenvergadering

(13 mei 2019: iets aangepaste agenda)

Geacht lid,

Het demissionair bestuur van de Groninger Zwemsportvereniging TriVia nodigt u uit voor haar derde Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering zal plaats vinden op maandag 20 mei 2019 in de kantine van het Helperzwembad, Moddermanlaan 40 te Groningen. De vergadering begint om 19:30 uur.

De link met de paar stukken: //padlet.com/secretariaat7/mei2019

Agenda

 1. Opening door de demissionaire voorzitter
 2.  Mededelingen
  1. Vergaderorde (ter informatie)
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 24 april 2019 (ter vaststelling)
 4. Kascommissie
 5. Richting van G.Z. TriVia (toekomst, structuur)
 6. Verkiezen (interim) bestuursleden
 7. (Mogelijke) herverkiezing kascommissie
 8. Besluit ontbinding G.Z. TriVia per 1 augustus 2019
 9. Rondvraag
 10. Sluiting door de demissionaire voorzitter

Ad. 5. Verkiezing (interim) bestuursleden.

 • Vacant: alle bestuurposities

Geïnteresseerden kunnen zich per mail (secretariaat@trivia.nl) aanmelden. Op maandagavond 13 mei hebben de volgende vrijwilligers zich aangemeld:

 1. Richard Meijer, (Interim) Voorzitter;
 2. Hannie Poletiek, Secretaris:
 3. Bert Kramer, Penningmeester;
 4. Henk Boer, Bestuurslid vertegenwoordiging wedstrijdzwemmen;
 5. Remco de Frankrijker, Bestuurslid vertegenwoordiging waterpolo;
 6. Karin Doornbos, Bestuurslid vertegenwoordiging masters;
 7. Jetze de Groot, Bestuurslid vertegenwoordiging recrea: (leszwemmen, synchroonzwemmen, trimzwemmen, zwemmen speciaal).

Ad. 7. Voorstel ontbinding

Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een meerderheid van 2/3e van de geldig uitgebrachte stemmen, in een ledenvergadering waarin zoveel leden aanwezig zijn, dat tenminste de helft van het aantal stemmen van alle leden van de vereniging kan worden uitgebracht (het quorum). Op de ledenvergadering van woensdag 24 april 2019 stond het voorstel op de agenda. Toen was het quorum niet aanwezig.

Als op de vergadering niet tenminste de helft van het aantal stemmen van alle leden van de vereniging kan worden uitgebracht, wordt een nieuwe ledenvergadering bijeengeroepen. Deze nieuwe ledenvergadering vindt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de ledenvergadering plaats. Deze nieuwe vergadering is bevoegd het besluit tot ontbinding te nemen, mits met een meerderheid van 2/3e van de uitgebrachte stemmen. Als er een nieuw bestuur komt, kan het voorstel worden verworpen.

Afmelden of machtiging

Mocht u als lid niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw afmelden via secretariaat@trivia.nl of een ander lid machtigen om voor u te kunnen spreken. Overeenkomstig de statuten kan een lid, met zijn eigen stem(men) inbegrepen, maximaal twee leden vertegenwoordigen.

Wij hopen u op maandag 20 mei te kunnen begroeten bij onze derde Algemene Ledenvergadering.

Koos Reitsma, demissionair bestuurder van G.Z. TriVia