Geacht lid,

Het bestuur van de Groninger Zwemsportvereniging TriVia nodigt u uit voor haar tweede Algemene Ledenvergadering van 2019. Deze vergadering zal plaats vinden op woensdag 24 april 2019 in de kantine van het Helperzwembad, Moddermanlaan 40 te Groningen. De vergadering begint om 19:30 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2.  Mededelingen
  1. Vergaderorde (ter informatie)
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 februari 2019 (ter vaststelling)
 4. Summier Jaarverslag 2018 (ter vaststelling)
 5. Resultatenrekening 2018 en balans per 31-12-2018
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming kascommissie
 8. Begroting 2019 (ter vaststelling)
 9. Contributiehoogten 2019 (ter vaststelling)
 10. Verkiezen bestuursleden
 11. Richting van G.Z. TriVia (toekomst, structuur)
 12. Voorstel ontbinding G.Z. TriVia per 1 augustus 2019
 13. Rondvraag
 14. Sluiting door de voorzitter

De stukken zijn beschikbaar via www.padlet.com/secretariaat7/ALV2.

Ad. 7. Verkiezing bestuursleden.

 • Aftredend: Koos Reitsma
 • Vacant: alle bestuurposities

Geïnteresseerden kunnen zich per mail (secretariaat@trivia.nl) aanmelden.

Ad. 9. Voorstel ontbinding

Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen met een meerderheid van 2/3e van de geldig uitgebrachte stemmen, in een ledenvergadering waarin zoveel leden aanwezig zijn, dat tenminste de helft van het aantal stemmen van alle leden van de vereniging kan worden uitgebracht.

Als op de vergadering niet tenminste de helft van het aantal stemmen van alle leden van de vereniging kan worden uitgebracht, wordt een nieuwe ledenvergadering bijeengeroepen. Deze nieuwe ledenvergadering vindt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de ledenvergadering plaats. Deze nieuwe vergadering is bevoegd het besluit tot ontbinding te nemen, mits met een meerderheid van 2/3e van de uitgebrachte stemmen.

Mocht op de ledenvergadering van woensdag 24 april 2019 alsnog een nieuwe (interim) bestuur geïnstalleerd worden, dan kan het (interim) bestuur besluiten het ontbindingstraject te stoppen. Dit kan bijvoorbeeld al simpelweg door later dan vier weken een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven.

Afmelden of machtiging

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw afmelden via secretariaat@trivia.nl of een ander lid machtigen om voor u te kunnen spreken. Overeenkomstig de statuten kan een lid, met zijn eigen stem(men) inbegrepen, maximaal twee leden vertegenwoordigen.

Wij hopen u op woensdag 24 april te kunnen begroeten bij onze tweede Algemene Ledenvergadering.

Koos Reitsma, voorzitter G.Z. TriVia